Richtlijn Educatie Programma

 

Disclaimer

 
 
Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op rep-online.nl door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker (van de website(s)).

Het medisch advies en informatie die u op deze site vindt is niet bedoeld als vervanging voor welk medisch advies dan ook en houdt als zodanig ook geen rekening met de persoonlijke gezondheidsituatie van een (te behandelen) individu. De informatie op e-wise.nl en op rep-online.nl is alleen bedoeld als ondersteuning voor medisch specialisten.
E-WISE Nederland sluit elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welke hoofden dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via de hierboven genoemde sites, andere websites of bronnen waarnaar wordt verwezen.